Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden, de juridische regels over onze rechten en plichten en die van onze klanten.

var icon

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Vaccinaties op Reis: Vaccinaties op Reis B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57101620, die meerdere vaccinatieklinieken in Nederland in stand houdt;
 2. de Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een derde een Overeenkomst sluit met Vaccinaties op Reis;
 3. de Cliënt: de natuurlijke persoon op wie de Diensten rechtstreeks betrekking hebben;
 4. de Hulpverlener: Vaccinaties op Reis of de natuurlijke persoon die werkzaam is bij Vaccinaties op Reis;
 5. de Diensten: alle verrichtingen, waaronder begrepen onderzoek en het geven van raad, die rechtstreeks betrekking hebben op de Cliënt met als doel hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of te genezen, of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, alsmede de levering van zaken. De dienstverlening heeft onder meer betrekking op voorlichting, advisering, het vaccineren en het voorschrijven van medicatie;
 6. de Afspraak: een afspraak voor een het bezoek aan en het consult bij een van de vaccinatieklinieken van Vaccinaties op Reis;
 7. de Overeenkomst: de overeenkomst voor een geneeskundige behandeling waarbij Vaccinaties op Reis zich tegenover de Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van Diensten die rechtstreeks betrekking hebben op de Cliënt;
 8. de Prijs: de kosten van de Diensten inclusief alle bijkomende kosten. De Prijs is inclusief btw.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, Diensten en andere rechtsbetrekkingen tussen Vaccinaties op Reis enerzijds en de Opdrachtgever en/of Cliënt anderzijds.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een Afspraak maakt via de website van Vaccinaties op Reis of telefonisch, en de Afspraak is bevestigd. Uit deze Overeenkomst vloeit een betalingsverplichting voor de Opdrachtgever voort.

Artikel 4 – Informatie

 1. De Hulpverlener licht de Cliënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling, over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en zijn gezondheidstoestand.
 2. Op verzoek van de Cliënt wordt de in het vorige lid genoemde informatie schriftelijk verstrekt.Artikel 5 – Toestemming van de Cliënt
  1. Voor verrichtingen ter uitvoering van de Overeenkomst is toestemming van de Cliënt vereist.
  2. Op verzoek van de Cliënt legt de Hulpverlener schriftelijk vast voor welke verrichtingen hij toestemming heeft verkregen en verstrekt hij de Cliënt een afschrift daarvan.
  3. Als de Cliënt jonger is dan 12 jaar is de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist.
  4. Als de Cliënt 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 16 jaar is, is naast toestemming van de Cliënt de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist.

  Artikel 6 – Uitvoering van de Diensten

  1. De Hulpverlener neemt bij de uitvoering van de Diensten de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de door de wet gestelde en te stellen eisen.
  2. Iedere termijnindicatie die Vaccinaties op Reis geeft voor de uitvoering van de Diensten (waaronder bijvoorbeeld een termijnindicatie voor de ontvangst van testresultaten) is slechts een streeftermijn en nimmer een fatale termijn.
  3. Indien Vaccinaties op Reis een termijnindicatie zoals bedoeld in lid 2 geeft, kan de Opdrachtnemer en/of de Cliënt hier geen rechten aan ontlenen.

  Artikel 7 – Geheimhouding

  1. De Hulpverlener verstrekt zonder de instemming van de Cliënt geen gegevens aan derden.
  2. Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzage aan een derde slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
  3. Derden als bedoeld in het eerste lid zijn niet:
  4. Degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of het verrichten van de Diensten, als de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
  5. De ouders die het gezag over de Cliënt uitoefenen of zijn voogd, indien van hen toestemming is vereist.

  Artikel 8 – Informatie- en medewerkingsplicht

  De Cliënt geeft de Hulpverlener, mede naar aanleiding van diens vragen, alle inlichtingen en verleent de volledige medewerking die deze voor het uitvoeren van de Overeenkomst en/of het verrichten van de Diensten behoeft. De Cliënt toont op verzoek een geldig identiteitsbewijs aan de Hulpverlener.

  Artikel 9 – Prijzen en prijsherziening

  1. Voor het uitvoeren van de Diensten gelden de in de tarievenlijst vastgestelde prijzen. De tarievenlijst is in te zien op de website (vaccinatiesopreis.nl/kosten/)
  2. Vaccinaties op Reis heeft het recht tweemaal per jaar de tarievenlijst te wijzigen.
  3. De tarievenlijst die geldt ten tijde van het verrichten van de Diensten is leidend voor de vaststelling van de Prijs.

  Artikel 10 – Betaling en facturering

  1. De Opdrachtgever is aan Vaccinaties op Reis de Prijs verschuldigd.
  2. Voor zover is overeengekomen dat na het verrichten van de Diensten betaling kan plaatsvinden, dient de Prijs binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan op een door Vaccinaties op Reis aan te wijzen bankrekening.
  3. De Opdrachtgever kan na betaling van de Prijs de gemaakte kosten zelf terugvragen bij de ziekenkostenverzekeraar. Vaccinaties op Reis staat er niet voor in dat de ziekenkostenverzekeraar ook tot vergoeding van de gemaakte kosten overgaat.
  4. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan over het (nog) te betalen bedrag de wettelijke rente verschuldigd berekend van de vervaldag, zijnde de factuurdatum plus 7 dagen, tot de dag van volledige betaling.
  5. De Opdrachtgever zal aan Vaccinaties op Reis alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten betalen die voortkomen uit het incasseren van de niet tijdig betaalde factuurbedragen.

  Artikel 11 – Overmacht

  1. Vaccinaties op Reis is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen die niet aan haar kunnen worden toegerekend. Hiervan is sprake als een tekortkoming in redelijkheid niet voor risico van Vaccinaties op Reis behoort te komen.
  2. Een tekortkoming als bedoeld in het eerste lid behoort in ieder geval niet voor risico van Vaccinaties op reis te komen als deze tekortkoming het gevolg is van (i) de omstandigheid dat een door Vaccinaties op Reis ingeschakelde derde diens verplichtingen niet tijdig en/of volledig nakomt, (ii) stakingen of blokkades, (iii) oorlog of oorlogsgevaar, (iv) natuurrampen, (v) ernstige bedrijfsstoringen die de normale bedrijfsvoering in grote mate belemmeren zoals brand, cyberaanvallen, verkeersstoringen, epidemieën, ziekte en/of overlijden van een specifieke functionaris.

  Artikel 12 – Aansprakelijkheid

  1. Vaccinaties op Reis is enkel aansprakelijk jegens de Cliënt en dan slechts voor vergoeding van de directe schade die de Cliënt lijdt als gevolg van een aan Vaccinaties op Reis toerekenbare tekortkoming in de nakoming van op haar rustende verplichtingen jegens de Cliënt.
  2. De schade zoals bedoeld in het vorige lid wordt alleen vergoed indien en voor zover de aansprakelijkheid valt onder de dekking van de door Vaccinaties op Reis gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
  3. Indien Vaccinaties op Reis voor de schade zoals bedoeld in lid 1 geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is het te vergoeden bedrag beperkt tot maximaal € 1.000.
  4. Alvorens Vaccinaties op Reis aansprakelijk gesteld kan worden, dient zij in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming zoals bedoeld in lid 1 binnen een redelijke termijn te herstellen.
  5. Indien Vaccinaties op Reis aansprakelijk wordt gesteld, zal degene die de aansprakelijkheidstelling in gang zet dienen aan te tonen dat Vaccinaties op Reis toerekenbaar is tekortgekomen in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, er sprake is van daadwerkelijk geleden schade en een causaal verband bestaat tussen de genoemde toerekenbare tekortkoming en de genoemde schade.
  6. Vaccinaties op Reis kan tot uiterlijk 7 kalenderdagen na de Afspraak aansprakelijk worden gesteld. Daarna komt dit recht te vervallen.

  Artikel 13 – Advisering

  Vaccinaties op Reis zal adviezen geven naar beste weten en kunnen en heeft ter zake een inspanningsverplichting. Vaccinaties op Reis is er niet voor aansprakelijk wanneer bepaalde resultaten niet zullen worden behaald.

  Artikel 14 – Annulering Afspraak en ontbinding van de Overeenkomst

  1. De Opdrachtgever en/of Cliënt kan met een annuleringstermijn van minimaal één werkdag de overeengekomen Afspraak annuleren.
  2. Annuleren kan door te bellen op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur (0850-240040)
  3. Afspraken die niet of niet tijdig zijn geannuleerd zullen als consult in rekening worden gebracht.
  4. De Overeenkomst kan in geen geval worden ontbonden door de Opdrachtgever, indien de Overeenkomst door Vaccinaties op Reis is uitgevoerd.

  Artikel 15 – Wijziging

  1. Wijzigingen van de bepalingen in deze algemene voorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Vaccinaties op Reis enerzijds en de Opdrachtgever en/of Cliënt anderzijds.
  2. Indien en voor zover enige bepaling uit deze algemene voorwaarden in rechte onverbindend wordt verklaard of, om welke reden dan ook, anderszins onverbindend mocht blijken te zijn, dan zal daardoor de geldigheid en de kracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet worden aangetast. In een dergelijk geval zullen Vaccinaties op Reis enerzijds en Opdrachtgever en/of Cliënt anderzijds in overleg treden teneinde de niet-verbindende bepaling te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn, maar zo min mogelijk afwijken van de niet-verbindende bepalingen, mede gelet op het doel en de strekking van die bepalingen.

  Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

  1. Op deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst, de Diensten en iedere andere rechtsbetrekking tussen Vaccinaties op Reis enerzijds en Opdrachtgever en/of de Cliënt anderzijds, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen tussen Vaccinaties op Reis enerzijds en de Opdrachtgever en/of de Cliënt anderzijds zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost.
  3. Alle geschillen die mochten ontstaan tussen Vaccinaties op Reis enerzijds en de Opdrachtgever en/of de Cliënt anderzijds zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.