Privacyreglement Vaccinaties op Reis

Vaccinaties op Reis geeft om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Vaccinaties op Reis. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze privacyverklaring is 1 mei 2021, met het publiceren van een nieuwere versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt, met wie, en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming voor privacy gerelateerde zaken, zijnde de heer H. Siereveld. Zijn e-mail adres is privacy@vaccinatiesopreis.nl en hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 023-5247979.

  1. Definities
  2. Privacyverklaring: deze privacyverklaring.
  3. Gebruiker: iedere gebruiker van de website vaccinatiesopreis.nl, alsmede iedere persoon die diensten van Vaccinaties op Reis afneemt.
  4. Patiënt/cliënt: ieder natuurlijk persoon die een vaccinatie consult afneemt, een vaccinatie krijgt toegediend en/of ieder natuurlijk persoon die een Soa consult afneemt.
  5. Verwerkingsverantwoordelijke: Vaccinaties op Reis B.V., statutair gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende te (2012 HS) Haarlem aan de Dreef 32. U kunt contact opnemen met Vaccinaties op Reis via het email adres: privacy@vaccinatiesopreis.nl of via het telefoonnummer: 023-5247979.
  6. Website: de website onder vaccinatiesopreis.nl.
  7. Functionaris voor Gegevensbescherming: de heer H. Siereveld. U kunt hem benaderen via het email adres: privacy@vaccinatiesopreis.nl, alsmede op het telefoonnummer: 023-5247979.

   

  1. Algemeen
  2. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Vaccinaties op Reis (persoons)gegevens van haar Gebruikers verwerkt in het kader van de website en de dienstverlening.

   

  1. Persoonsgegevens
   1. Een persoonsgegeven betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Afhankelijk van het gebruik van de website van Vaccinaties op Reis en haar dienstverlening door gebruikers kan Vaccinaties op Reis de volgende gegevens van haar gebruikers verwerken:
    1. BSN-nummer, voor- en achternaam, het geslacht en de geboortedatum;
    2. Email-adres;
    3. Gegevens die betrekking hebben op het apparaat (te noemen: Ipad, telefoon, computer etc.) van Gebruiker, zoals een IP-adres;
    4. Communicatievoorkeuren;
    5. Informatie verkregen via cookies, over het surfgedrag van Gebruiker;
    6. De informatie inzake het afnemen van een vaccinatie consult, het toedienen van een vaccinatie en het afnemen van een Soa consult.
    7. De informatie inzake het afnemen van een coronatest en de uitslagen hiervan. Hierbij kunt u tevens denken aan verkregen informatie inzake ontvangen bloedmonsters, urinemonsters, en swaps.
   2. Vaccinaties op Reis verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens van Gebruiker:
   3. wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de website aan Vaccinaties op Reis heeft verstrekt;
   4. door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Vaccinaties op Reis;
   5. een bestelling bij Vaccinaties op Reis te doen;
   6. bij de afname van een vaccinatie consult, het toedienen van een vaccinatie, het afnemen van een coronatest en het afnemen van een Soa consult, of
   7. doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van Gebruiker van de diensten of website van Vaccinaties op Reis onder andere via cookies; of
   8. van derden.
   9. Indien Gebruiker verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken, zal Gebruiker geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt.

   

  1. Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens.
   1. Vaccinaties op Reis verwerkt de persoonsgegevens van een Gebruiker op basis van de wettelijke grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op basis van:
    1. Toestemming;
    2. Uitvoering van een overeenkomst met Gebruiker;
    3. Verzoek inzake een afspraak voor een consult over vaccinaties alsmede het vaccineren zelf. Hierbij gelden extra rechten en plichten in het kader van de geneeskundige behandelovereenkomst;
    4. Verzoek inzake een afspraak voor een consult over een consult over de aanschaf van een Soa test. Hierbij gelden extra rechten en plichten in het kader van de geneeskundige behandelovereenkomst;
    5. Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
    6. Vervulling van een taak van algemeen belang;
    7. Gerechtvaardigd belang van Vaccinaties op Reis of een derde.
   2. Vaccinaties op Reis verwerkt bepaalde persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. De gerechtvaardigde belangen van Vaccinaties op Reis zijn onder andere: marketing, reclame, onderzoek van eigen producten of diensten, IT-beheer en beveiliging, delen met aan Vaccinaties op Reis gelieerde partijen enzovoorts.
   3. Vaccinaties op Reis verwerkt persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:

   

   

Doel Grondslag
Het aanbieden van producten of diensten in het kader van de website van Vaccinaties op Reis. Hierbij gelden de volgende diensten: het aanbieden van een vaccinatie consult, het vaccineren van mensen. Verder worden er corona testen uitgevoerd. En tot slot, biedt Vaccinaties op Reis zogenaamde Soa consults aan, waarbij men advies kan inwinnen over de aan te schaffen Soa test(en).

Aangezien er sprake is van een concrete hulpvraag gericht op de gezondheidssituatie van de Gebruiker bij een vaccinatie consult en/of Soa consult waarbij de hulpverlener op deze vraag ingaat geldt de totstandkoming van een geneeskundige behandelovereenkomst. Zoals hierna beschreven in deze privacyverklaring zijn daarop de extra waarborgen van toepassing uit de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst.

Uitvoering van de overeenkomst

Gerechtvaardigd belang

Verbetering van de aangeboden producten of diensten, onder meer door een analyse van het gebruik ervan. Uitvoering van de overeenkomst

Gerechtvaardigd belang

Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met Gebruiker, bijvoorbeeld voor het versturen van informatieve berichten over producten of diensten of het reageren op vragen en verzoek van Gebruiker. Uitvoering van de overeenkomst

Gerechtvaardigd belang

Het afhandelen, beheer en facturatie van bestellingen. Uitvoering van de overeenkomst

Gerechtvaardigd belang

Het versturen van de nieuwsbrief van Vaccinaties op Reis. Gerechtvaardigd belang

Toestemming

Het aanbieden van gerichte advertenties gebaseerd op de interesses van Gebruiker, waarbij cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de relevante informatie over Gebruiker te verzamelen. Gerechtvaardigd belang

Toestemming

 1. Bescherming persoonsgegevens
  1. Vaccinaties op Reis gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.
  2. Wij kunnen gebruik maken van het coderen van de dossiergegevens voor het lab onderzoek. Hierbij worden alleen de geboortedatum en het geslacht gedeeld. Persoonsgegevens worden wanneer mogelijk gemaskerd weergegeven. Hierdoor proberen wij zo veel mogelijk uw gegevens te anonimiseren.

 

 1. Minderjarigen
  1. In sommige gevallen vraagt Vaccinaties op Reis om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Vaccinaties op Reis. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Vaccinaties op Reis verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

 

 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derde partijen
  1. Vaccinaties op Reis zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derde partijen vertrekken tenzij:
   1. De persoonsgegevens worden verstrekt aan een door Vaccinaties op Reis voor in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden; of
   2. Vaccinaties op Reis op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties; of
   3. Vaccinaties op Reis voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van derden dienstverlening die namens Vaccinaties op Reis bepaalde diensten uitvoert, zoals IT-diensten of betalingsdiensten.

 

 1. Cookies
  1. Vaccinaties op Reis maak gebruik van zogenaamde “Cookies”. Met deze cookies verzamelt Vaccinaties op Reis overeenkomstig de door de Gebruiker opgegeven voorkeuren, automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van activiteiten van Gebruiker op de website en apps van derden. Zo kunnen persoonsgegevens van Gebruiker worden verzameld terwijl Gebruiker de website of apps gebruikt of als deze op de achtergrond draaien op het apparaat van Gebruiker. Deze gegevens kunnen door Vaccinaties op Reis worden gecombineerd met andere gegevens over het apparaat van Gebruiker, zoals een IP-adres. Als hiervoor de toestemming van Gebruiker nodig is, zal Vaccinaties op Reis die vooraf vragen.
  2. De cookieverklaring van Vaccinaties op Reis dat hier gevonden kan worden (URL) , bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden Vaccinaties op Reis cookies gebruikt.

 

 1. Rechten van gebruikers
  1. De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  2. Gebruiker heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
  3. Gebruiker kan Vaccinaties op Reis verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat gebruiker het recht heeft om de persoonsgegevens die Vaccinaties op Reis over hem of haar heeft, in een gestructureerd, gangbaar en leesbare vorm te ontvangen en eventueel door Vaccinaties op Reis te laten doorgeven aan een andere
  4. Indien de gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
  5. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over deze privacyverklaring kan de Gebruiker Vaccinaties op Reis bereiken op privacy@vaccinatiesopreis.nl of per post benaderen op het adres: Dreef 32, 2012 HS Haarlem, of contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming, zijnde de heer H. Siereveld. Zijn e-mail adres is privacy@vaccinatiesopreis.nl en hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 023-5247979.
  6. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan privacy@vaccinatiesopreis.nl.
  7. Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via: autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

 1. Indien een natuurlijk persoon een vaccinatie consult dan wel een Soa consult afneemt gelden er extra rechten omdat er dan sprake is van een geneeskundige behandeling waarop de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (hierna te noemen WGBO) van toepassing is

 

 1. Rechten van de patiënt/cliënt conform WGBO
  1. Patiënten hebben recht op duidelijke informatie over eventuele onderzoeken, behandelingen en hun gezondheidstoestand.
  2. De hulpverlener heeft toestemming nodig voor een medische behandeling.
  3. Patiënten hebben het recht om hun medisch dossier in te zien en hebben recht op een kopie daarvan recht op een kopie daarvan en gegevens uit het medisch dossier te laten vernietigen.
  4. Patiënten hebben het recht om fouten in hun medisch dossier te herstellen en een eigen verklaring toe te voegen in het medisch dossier.
  5. Patiënten hebben recht op privacy en geheimhouding van hun medische gegevens.
  6. Patiënten hebben recht op een second opinion.
  7. Patiënten hebben het recht om geen informatie te willen.

 

 1. Plichten van de patiënt conform WGBO
  1. De patiënt informeert de hulpverlener zo goed mogelijk en verleent medewerking die nodig is voor de zorg.
  2. De patiënt betaalt de hulpverlener.

 

 1. Plichten / rechten hulpverlener conform WGBO
  1. De hulpverlener is verplicht informatie te verstrekken aan de patiënt.
  2. De hulpverlener moet een medisch dossier bijhouden.
  3. De hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht.
  4. De hulpverlener moet het dossier 20 jaar bewaren.
  5. De hulpverlener mag een onredelijk verzoek van de patiënt weigeren.
  6. De hulpverlener kan de behandelovereenkomst alleen opzeggen bij gewichtige redenen.

 

 1. Bewaartermijn
  1. Vaccinaties op Reis bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 jaar sinds het laatste bezoek van de website, tenzij Vaccinaties op Reis op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
  2. Vaccinaties op Reis zal wanneer er sprake is van een medisch dossier de persoonsgegevens bewaren voor een periode van 20 jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden.
  3. De rechten en plichten omtrent medische dossiervoering en verwerking van persoonsgegevens zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer gedetailleerde informatie hierover verwijzen wij u naar de Autoriteit Persoonsgegevens (voor rechten van betrokkenen), de Rijksoverheid (voor rechten en plichten bij medische behandeling) en de Meldingsplicht infectieziekten.

 

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Vaccinaties op Reis behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Vaccinaties op Reis adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 1 mei 2021.

 

Cookieverklaring Vaccinaties op Reis

Deze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleindes.

Hieronder wordt beschreven welke cookies op onze website worden gebruikt.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Analytische cookies

Analytische cookies hebben betrekking op de verbetering van onze website. Analytische cookies verzamelen (vaak anoniem) gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de website en onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Embedded content

Er kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze website wordt ontsloten.

Social media cookies van derden

Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je op onze website een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze webwinkel wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Wij raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

 • Facebook/ Instagram
 • Snapchat
 • TikTok
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Clubhouse
 • Google+ / YouTube

Google Analytics

Via Google Analytics worden op deze website (geanonimiseerd) gegevens over het bezoekgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers door de website navigeren. Wij gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wil je niet dat je bezoekgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je een plugin van Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) downloaden die dit voorkomt en is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor deze website.